Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN VĂN MINH

Liên hệ

Là con trai trưởng của Ông Bà Táo. Làng Lễ Định là 1 làng nhỏ, dân cư không đông, học hành không phát triển.

Văn Minh là người đầu tiên và có lẻ cũng là người duy nhất đậu đạt dưới thời Pháp thuộc ở Làng Lễ Định, cũng là người đi học T.H. chuyên khoa ở Lễ Định.

Là một con người có nhiều văn tứ, chữ việt đẹp, vẽ truyền thần rất tốt, nhiều người ca ngợi, đi câu, bắn chim, phát minh loại cào cỏ năng suất cao, áp dụng KHKT vào SX nông nghiệp rất có kết quả, ai cũng nệ phục tài của một nhà giáo mà làm ăn lại giỏi.

VĂN MINH có công trong việc cập nhật gia phả đến đời thứ 8