Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN HUÂN

Liên hệ

Đi lính là tới chức Ngủ Trưởng

Giỏi văn tự

  • Cụ là người có công lớn với họ. Nhờ Cụ để lại bút tích nên chúng ta mới biết Tổ Tiên ta từ Tiên Điền lên. Làm cơ sở cho Cụ Dư tìm tổ ở Tiên Điền đầu thế kỷ 20.
Danh mục: