Trang thông tin điện tử của Hội đồng NGUYỄN DUY SƠN TIẾN

NGUYỄN DUY TÂN

Liên hệ

Cụ đậu cử nhân năm Tự Đức nguyên niên, Mậu Thân ân khoa tức năm 1848. Là người đậu đạt đầu tiên trong họ từ khi lên Hương Sơn.

Có lẻ là người nếu không khai khoa thì cũng là người thứ hai đỗ cử nhân trong xã Tuần Lễ (họ Phan dưới xóm có Ông Phan Khắc Niệm sống cùng thời với Cụ Tân, cũng đỗ cử nhân thời Minh Mạng làm Tri Phủ Thanh Miện Hải Dương, chết tại nhiệm sở không có con).

 

Danh mục: